• Suryamedia1
  • Suryamedia3
  • Suryamedia2

Privacystatement SURYA

Inleiding

SURYA biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.

SURYA hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op SURYA rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Voor wie geldt dit privacystatement?
Dit privacystatement geldt voor bezoekers van de SURYA website: www.suryamedia.nl, www.suryaradio.nl en alle – via deze website opvraagbare- webpagina’s en apps van SURYA.

SURYA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze eigen websites en via de apps van SURYA.

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening:

Het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens SURYA uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van SURYA persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

3. Toestemming:

In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.

Welke persoonsgegevens gebruikt SURYA?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Contact met SURYA
Wanneer u klachten en opmerkingen heeft en u contact opneemt met SURYA, dan verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer om contact met u op te nemen over uw klacht of opmerking.

SURYA en sociale media
SURYA heeft een aantal sociale media-accounts: op Facebook, Twitter en Youtube. U kunt reacties of 'likes' plaatsen bij berichten op deze sociale media-accounts. SURYA verwerkt geen persoonlijke gegevens van u via sociale media. Als u zelf een account heeft bij deze sociale media, dan verwerken deze partijen wel uw persoonsgegevens. Dit gaat volledig buiten SURYA om en hier is SURYA niet verantwoordelijk voor.

Klikgedrag en Cookies
Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan de SURYA website(s) via cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen op een website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de website zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoekers af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. U kunt zelf bepalen of u cookies wilt accepteren, dit kunt u ook in uw browserinstellingen aangeven. Het weigeren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige onderdelen van onze site niet (goed) werken.

Welke cookies worden gebruikt op de site van SURYA?:

a) Cookies voor websitestatistieken
Wij maken bij SURYA gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.), of je een groot scherm hebt, e.d.. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren. Voor deze cookies moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om het bezoek aan onze site te analyseren.

b) Cookies van externe partijen
Op verschillende manieren maken we gebruik van Facebook, YouTube, Twitter en andere sociale media. We vinden het praktisch en handig om de tweets en video's met een reactiemogelijkheid op onze site te plaatsen. Op hun beurt analyseren deze externe partijen het klikgedrag.
Informatie over Cookies uitzetten per browser vindt u op:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen
Safari (Engelse tekst): http://support.apple.com/kb/PH5042

Uw rechten
U kunt SURYA op ieder moment verzoeken om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan SURYA via het contactformulier.

Links naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. SURYA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacystatement, neem dan contact op met SURYA via het contactformulier op de website.

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Door deze internetsite suryamedia.nl, hierna te noemen ‘website’ te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement.

Indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken, zullen de algemene voorwaarden worden aangepast en kunnen de voorwaarden te allen tijde gewijzigd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te consulteren.

Op deze website, de hieronder vermelde (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze (gebruiks-)voorwaarden, disclaimer en privacyreglement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Definities

• SURYA: stichting met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41215339.

• Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

• Website: alle door c.q. namens SURYA op internet aangeboden informatie en/of technische infrastructuur en/of communicatiemogelijkheden, waaronder de internetpagina’s onder de domeinen “suryamedia.nl”, “suryaradio.nl”, de Apps en de sociale-mediapagina’s van SURYA .

• Content: al het door SURYA gepubliceerde materiaal (waaronder - maar niet beperkt tot - websites, teksten, beeld- en geluidmateriaal, programmagegevens, reclame, merken, namen en software).

• Gebruiker: ieder die de Content raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een (hyper)link naar de website of het plaatsen (embedden) van widgets, gadgets en apps, die verwijst naar Content.

• Widgets, Gadgets: interactieve website-onderdelen die door SURYA beschikbaar worden gesteld om opgenomen te worden in de website van Gebruiker.

• Apps: interactieve programma’s die door SURYA beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker.

2. Disclaimer

Content op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie of Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. SURYA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de Content die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.

SURYA is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat, reacties, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van SURYA weer. SURYA is te allen tijde gerechtigd deze bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen.

De columns en opinieartikelen vertolken niet per se de mening van SURYA.
Het aanbieden op deze website van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat SURYA de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

SURYA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

3. Gebruiksvoorwaarden

Raadpleging van de Content en gebruik van Widgets, Gadgets en Apps dienen plaats te vinden overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden:

Uitsluitend persoonlijk en niet commercieel gebruik

De Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent onder andere dat het volgende niet is toegestaan met betrekking tot de Content, Widgets, Gadgets en Apps: het vragen van betaling en/of registratie voor toegang, het toe- of invoegen van reclame-uitingen, logo’s of andere content (al dan niet via layers, iframes, pop-ups en dergelijke) of het creëren van additionele functionaliteiten en afgeleide diensten, waaronder (maar niet beperkt tot) voting of metadata-analyse en content aggregation door systematische verwijzing naar de Content, Widgets en Gadgets. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van SURYA is verkregen.

Browsers, robots

De Content mag uitsluitend door middel van normaal browserbezoek worden geraadpleegd via de pagina's van SURYA-websites of andere door SURYA aangeboden diensten. Het is niet toegestaan de Content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen en/of analyseren bijvoorbeeld via scripts, spiders en of bots.

Linken

Linken en verwijzen naar pagina’s van deze website is in beginsel in beperkte mate toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen SURYA Content aanbiedt, zoals de websitepagina’s. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Overige bepalingen

Het is niet toegestaan enig gedeelte van de Content en/of diensten van SURYA (met inbegrip van de daaraan verwante technologie) te wijzigen of middels reverse engineering op te nemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst van Gebruiker.

Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

De Gebruiker zal geen schade berokkenen aan de reputatie van SURYA. Dit betekent in ieder geval dat SURYA niet wordt geassocieerd met geweld, seks, alcohol, sigaretten, drugs en extreme politieke standpunten dan wel dat de Content of diensten van SURYA tot onderwerp worden gemaakt van lasterlijke of discriminerende uitingen. Het is aan SURYA om dit te bepalen.

De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwijzing naar de Content, de context waarbinnen deze verwijzing plaatsvindt en/of daaraan toegevoegde uitingen van derden inclusief die van de Gebruiker zelf. De Gebruiker vrijwaart SURYA tegen elke aanspraak van derden (waaronder inbreuk op auteursrechten, privacy schendingen, morele rechten, portretrechten, etc.).

SURYA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de Content of zijn diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

4. Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal alsmede de Content berusten bij SURYA of haar licentiegevers.

Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking anders dan omschreven in de gebruiksvoorwaarden is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SURYA niet toegestaan.

(Beeld- en geluids-)materiaal

Het (beeld- en geluid)materiaal op de website is veelal eigen materiaal. SURYA heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot SURYA wenden. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

Verantwoordelijkheid voor rechten bij verwijzen

Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden kunnen opleggen voor het verwijzen naar de Content (waaronder linken en embedden mede is begrepen) en vrijwaart SURYA voor claims.

Bijdragen Gebruikers

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door Gebruikers van de website naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De Gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart SURYA voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Gebruiker verleent SURYA door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding te maken. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van openbaarmaking en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

5. Voorwaarden voor het plaatsen van reacties

Onderstaande voorwaarden gelden voor reacties op (help)fora, internetsite, in e-mails en op sociale netwerken die gelinkt zijn aan SURYA.

Het is niet toegestaan om beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties, naar interpretatie van de redactie, te plaatsen.

Het is niet toegestaan om advertenties en/of commerciële/promotionele reacties te plaatsen.

Het is niet toegestaan om in reacties persoonlijke informatie van anderen (zoals e-mailadressen, privéadressen en/of telefoonnummers) te plaatsen.

Het is niet toegestaan reacties te plaatsen waarop auteursrechten rusten en/of waarvoor geen toestemming is gegeven om ze openbaar te maken. De gebruiker garandeert in eigen reacties over alle (intellectuele eigendoms-) rechten te beschikken, waaronder auteurs- en merkenrechten, en vrijwaart SURYA voor mogelijke aanspraken van derden.

Het gebruik van aanstootgevende inlognamen, avatars en/of handtekeningen is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan de redactie op persoonlijke titel aan te vallen, dan wel zwart te maken op domeinen van SURYA of daarbuiten.

Berichten van gebruikers die zich niet aan deze voorwaarden houden of anderszins ongepast zijn, kunnen zonder waarschuwing door de redactie aangepast of verwijderd worden en de gebruiker kan de mogelijkheid om reacties te plaatsen worden ontzegd.

De gebruiker geeft door een reactie te plaatsen aan SURYA onbeperkt toestemming de bijdrage te publiceren op de internetsite en op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de reacties van gebruikers op de site worden op eigen titel en voor eigen rekening en risico van deze gebruikers geplaatst en zijn niet die van de redactie of SURYA. SURYA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de bijdragen van gebruikers.

Klachten met betrekking tot de werking en of de inhoud en de reacties, dienen via persoonlijke correspondentie aan de redactie te worden doorgegeven en niet op het forum zelf te worden geplaatst.

Over deze voorwaarden kan niet met SURYA worden gecorrespondeerd.

Algemene voorwaarden SURYA

SURYA is actief op het World Wide Web sinds 1 september 1997. Alle teksten, afbeeldingen, foto's, audio en video hebben copyright SURYA 1997-.

Stichting SURYA

Email: Contactformulier

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:  41 215 339

Copyright © Suryamedia. Alle rechten voorbehouden.

Zoek